Skip to main content

Current ratio

Current ratio

Current ratio on merkittävä talouden tunnusluku, jonka avulla voidaan tarkastella yrityksen maksukykyä lyhyellä aikavälillä.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hyvän current ration pohjalla on laadukas taloudenpito, jossa yrityksellä on hallussaan tarpeeksi rahaa tai tarpeen mukaan rahaksi muutettavissa olevaa omaisuutta. Tämä antaa sijoittajille, yhteistyökumppaneille ja lainanmyöntäjille vahvan signaalin siitä, että kyseessä on maksukykyinen ja hyvin hoidettu yritys, jonka kanssa toimiminen ei aiheuta tarpeetonta riskiä.

Current ratio mittaa maksuvalmiutta tilinpäätöshetkellä

Current ratio lasketaan yrityksen tilinpäätöshetkellä, ja sen pääasiallinen tehtävä on mitata yrityksen maksuvalmiutta. Toisin sanoen current ration perusteella voidaan määritellä, onko yrityksellä kykyä selvitä lyhytaikaisista veloistaan kunnialla.

Jos current ratio on hyvällä tolalla, pystyy yritys kuittaamaan velkansa joutumatta maksamaan niistä ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi viivästyskorkojen tai uusien lainojen muodossa. Heikko maksuvalmius taas näkyy siinä, että yritys ei pysty hoitamaan maksuvelvoitteitaan ajoissa. Tämä johtaa lisäkuluihin ja antaa yrityksestä huono kuvan ulkopuolisille seuraajille.

On myös paikallaan mainita, että current ratio ei mittaa millään tavalla sitä, onko yritystoiminta kannattavaa vai ei. Kannattavalla yrityksellä voi olla matala current ratio ja toisin päin.

Mitä eroa on current ratiolla ja muilla maksuvalmiuden suhdeluvuilla?

Current ratio on yksi yleisimmistä yrityksen maksuvalmiutta mittaavista suhdeluvuista. Se ei kuitenkaan ole ainoa tapa mitata sitä, onko yrityksen talous terveellä pohjalla. Muita yleisiä maksuvalmiuden tunnuslukuja ovat rahoitusaste ja quick ratio, jotka eroavat current ratiosta seuraavasti:

 Rahoitusasteen ja current ration erona on se, että rahoitusaste mittaa yrityksen mahdollisuutta kattaa lyhytaikaiset velat rahoitusomaisuutta käyttäen. Se ei siis huomioi kaikkea lyhytaikaista omaisuutta.

 Quick ration ja current ration erona on se, että quick ratio huomioi ainoastaan sen lyhytaikaisen omaisuuden, joka voidaan muuttaa rahaksi nopeasti, kun taas current ratiossa mukaan lasketaan kaikkia lyhytaikainen omaisuus. Tästä perustavanlaatuisesta erosta juontavat juurensa myös näiden tunnuslukujen suomenkieliset nimet likviditeettisuhde ja nykyinen suhde.

Näin current ratio lasketaan

Current ration laskemiseen käytetään muutamia eri kaavoja, joiden avulla tämä tunnusluku voidaan määrittää. Yleisimmin käytössä on seuraava kaava:

Current ratio = (rahat + pankkisaamiset + vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahoitusomaisuuden arvopaperit) / lyhytaikainen vieras pääoma

Selkokielellä tämä kaava kuvastaa yksinkertaisesti sitä, mikä on tuloksena, kun yrityksen koko lyhytaikainen omaisuus jaetaan sen lyhytaikaisella velalla.

Mikä on hyvä current ratio?

Kuten yllä olevasta kaavasta voi päätellä, current ratio on pohjimmiltaan aika yksinkertainen tunnusluku. Jos yrityksesi current ratio on 1 tai enemmän, tarkoittaa se yrityksesi lyhytaikaisten varojen olevan vähintään samalla tasolla kuin lyhytaikaiset velatkin. Vastaavasti jos kyseinen lukema jää alle yhden, ei yritys pysty uskottavasti kattamaan lyhytaikaisia velkojaan omilla varoillaan.

Mikä sitten on hyvä current ratio? Perinteisessä määritelmässä current ration ohjearvot ovat:

 Hyvä – yli 2

 Kohtalainen – 1–2

 Heikko – alle 1

Kannattaa kuitenkin huomioida current ratiota analysoidessaan sekin, millä alalla yritys toimii. Jos yrityksen vaihto-omaisuus on alasta johtuen vähäinen, ei current ratiolla pitäisi olla suurta eroa jo mainittuun quick ratioon.

Kuten sanottua, jo ohjearvon 1 ylittävä current ratio on periaatteessa riittävä, jotta yrityksellä ei pitäisi olla maksuvaikeuksia. Kestävän yritystoiminnan pohjalla olisi kuitenkin hyvä olla hieman rahoituspuskuria, jolla kattaa lyhytaikaiset velat tilanteessa, jossa jotakin yllättävää tapahtuu. Yleisesti ottaen 200 % rahoituspuskurin pitäisi olla enemmän kuin riittävä.

Voiko current ratio olla liian korkea?

Korkea current ratio ei välttämättä tarkoita sitä, että yritystoiminnassa on kaikki kunnossa. Se kuvastaa ainoastaan sitä, että yrityksellä on maksuvalmiutta jatkaa toimintaansa silloinkin, kun tilanne ei lyhyellä aikavälillä näytä kovinkaan ruusuiselta.

Jos yrityksen current ratio on todella korkea, voi se tarkoittaa sitä, että yritystoiminta ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla. Niin sanottua löysää rahaa on liikaa, eikä yritys syystä tai toisesta pysty käyttämään resurssejaan liiketoimintansa kehittämiseksi. Mikäli huomaat yrityksesi current ration nousseen suureksi, kannattaa siis tutkia tilannetta ja analysoida, voisiko näitä resursseja käyttää luovemmin tai uskaliaammin.

Mitkä ovat matalan current ration seuraukset?

Matala current ratio on joka tapauksessa huomattavasti suurempi ongelma kuin liian korkea current ratio. Jos jälkimmäinen tarkoittaa hieman tehotonta liiketoimintaa, voi ensin mainittu pahimmillaan johtaa siihen, että koko yritys ajetaan konkurssiin. Siksi matalaan current ratioon on reagoitava välittömästi.

Liian matalalla current ratiolla toimiva yritys voi olla hyvinkin kannattava, mutta mikäli se ei selviydy maksuvelvoitteistaan lyhyellä aikavälillä, ovat seuraukset usein tuhoisat. Yritys voi helposti ajautua kierteeseen, jossa maksuhäiriöt kasaantuvat ja vaikuttavat negatiivisesti jokapäiväisen liiketoiminnan hoitamiseen. Hetkellisesti ongelman voi ratkaista yritysluoton kaltaisilla rahoitusmalleilla, mutta pitkällä aikavälillä matala current ratio on suuri taakka yritykselle kuin yritykselle.

Miten current ratiota voi parantaa?

Current ration parantaminen ei aina vaadi mitenkään dramaattisia toimia. Hyvin yksinkertaisilla, pienillä muutoksilla voi saada aikaan merkittävää parannusta current ratiossa.

Ensimmäinen askel on tarkistaa, olisiko laskujen maksuaikaa mahdollista pidentää. Jos ostolaskuissa on tavallista lyhyemmät maksuajat, yritä neuvotella niitä pidemmiksi. Tässä auttavat tietysti pitkäaikaiset yrityssuhteet esimerkiksi tavarantoimittajien kanssa, jotka voivat omasta tilanteestaan riippuen olla myötämielisiä hieman pidempien maksuaikojen suhteen.

Toinen selkeä askel on toimia päinvastoin omien myyntisaatavien suhteen. Toisin sanoen siis yrityksen tulisi parantaa kassankiertoaan ottamalla tiukan linjan sen suhteen, kuinka pitkä maksuaika lähetetyillä laskuilla on. Yrityksesi likviditeetti paranee välittömästi ilman mitään muita muutoksia, jos asiakkaiden maksut saapuvat tilille puolet nopeammin kuin aiemmin. Varmista myös, että laskut todella lähetetään silloin kuin pitäisi, ei esimerkiksi vain kerran parissa viikossa.

Jos yllä olevat toimet eivät tunnu myyntisaatavien suhteen realistisilta, voi laskurahoitus olla yksi varteenotettava vaihtoehto. Näin saat rahat myynneistä yrityksesi käyttöön välittömästi, mikä parantaa current ratiota välittömästi. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tähän toimintamalliin liittyy muita kustannuksia.

Current ration vaikutus yritysrahoitukseen

Kuten monet muutkin yritysmaailman tunnusluvut, myös current ratio vaikuttaa välittömästi siihen, millaisilla ehdoilla voit saada ulkopuolista rahoitusta yritystoimintaasi varten. Potentiaaliset rahoittajat tarkastelevat aina yrityksen riskikerrointa rahoitusehtoja pohtiessaan, ja korkea current ratio on heille yksi signaali siitä, että yrityksen lyhytaikainen maksukyky on tilinpäätöksen hetkellä kunnossa.

Mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa esimerkiksi yrityslainaa hakiessasi? Selkein vaikutus on siinä, millaisilla ehdoilla yrityksellesi myönnetään lainaa. Mikä tahansa yritys voi tänä päivänä saada vakuudetonta yrityslainaa netistä, mutta yrityksen tila vaikuttaa lainan ehtoihin merkittävästi. Kun current ratiosi on kunnossa, myönnetään laina parhailla mahdollisilla ehdoilla, jolloin et joudu maksamaan turhaan siitä, että yrityksesi maksuvalmius ei ole kunnossa.

Myös lainasummat ja maksuajan pituus ovat riippuvaisia current ratiosta. Jos se ja muut tunnusluvut ovat kunnossa, voit saada huomattavasti suurempia yrityslainoja, joita maksat takaisin useamman vuoden maksuajalla. Tässä tapauksessa heikko current ratio ei siis varsinaisesti tuota lisäkuluja vaan vähentää yrityksen potentiaalisia ratkaisumalleja silloin, kun yritystoimintaan syystä tai toisesta tarvitaan lisärahoitusta.

Current ratio

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.