Skip to main content

Omavaraisuusaste - näin lasket sen

Omavaraisuusaste - näin lasket sen

Omavaraisuusaste kuuluu niihin termeihin ja tunnuslukuihin, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tuntea. Sen avulla voidaan ottaa selvää yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja analysoida, kuinka suuria tappiota yritys voi sietää ennen konkurssiuhkaa. Se on myös merkittävä mittari sen suhteen, millaisilla ehdoilla yritys voi saada ulkopuolista rahoitusta.

Tässä artikkelissa perehdymme omavaraisuusasteeseen kaikilta kanteilta. Otamme selvää muun muassa siitä, millainen on hyvä omavaraisuusaste, ja milloin kannattaa olla omavaraisuuden suhteen huolissaan. Annamme sinulle myös selkeät ohjeet siihen, miten voit laskea yrityksesi omavaraisuusasteen itse.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Mitä tarkoittaa omavaraisuusaste?

Finanssialan termistö ei aina aukea uudelle yrittäjälle heti, mutta omavaraisuusaste on pohjimmiltaan aika selkeä käsite. Se mittaa nimenomaan sitä, mitä nimestä voisi päätelläkin: yrityksen oman varallisuuden määrää suhteessa ulkopuoliseen pääomaan.

Mitä suurempi omavaraisuusaste yrityksellä on, sitä paremmin se selviää täysin oman pääomansa varassa. Omavaraisuusaste kertoo siis sen, millainen yrityksen pääomarakenne on. Tätä voidaan selventää vielä edelleen niin, että omavarainen yritys pystyy rahoittamaan toimintaansa pitkälti omalla pääomalla. Sen pääomarakenne on siis terveellä pohjalla, eikä yritys vaadi ulkopuolista rahoitusta selviytyäkseen.

Kun yrityksen omavaraisuusaste on korkea, tarkoittaa se, että kyseessä on vakavarainen yritys. Tämä tarkoittaa talousalan kielellä käytännössä velkaantuneisuuden vastakohtaa. Näin ollen omavaraisuusasteen avulla voi arvioida yrityksen taloudellista asemaa samaan tapaan kuin velkaantumista mittaavien tunnuslukujen avullakin.

Miten omavaraisuusaste lasketaan?

Omavaraisuusasteelle on olemassa yleisesti hyväksytty maksukaava, jota käytetään talousmatematiikassa yrityksen taloudellisen tilanteen selvittämiseksi. Voit laskea oman yrityksesi omavaraisuusasteen käyttämällä tätä kaavaa:

Omavaraisuusaste = 100 x oma pääoma / (oikaistun taseen loppusumma - jo suoritetun työn ennakkomaksut)

Oma pääoma tarkoittaa tässä tapauksessa sitä summaa, joka saadaan taseen omasta pääomasta, vapaaehtoisista varauksista ja verovelalla vähennetystä poistoerosta. Tässä on huomioitava myös se, että pysyvät vastaavat voivat olla käyvältä arvoltaan huomattavasti erilaisia kuin tasearvot. Mikäli käypä arvo on selkeästi suurempi kuin tasearvo, voidaan käypää arvoa käyttää tässä tapauksessa oman pääoman laskemiseen.

Miten omavaraisuusastetta tulkitaan?

Kun omavaraisuusaste on saatu luotettavasti laskettua, on aika tulkita, mitä se pohjimmiltaan yrityksen kannalta tarkoittaa. Tässä voidaan käyttää apuna viitearvoja, jotka ovat yllä olevan kaavan tapaan talousalalla yleisessä käytössä:

Yli 50 % – Erinomainen
Yli 40 % – Hyvä
Yli 30 % – Tyydyttävä
Yli 20 % – Välttävä
Alle 20 % – Heikko

Jos yrityksesi omavaraisuus nousee jompaankumpaan kahdesta ylimmästä kategoriasta, kestää yrityksesi mahdollisia tappiokausia pitkään ilman konkurssiuhkaa. Yrityksen kassasta löytyy tarpeeksi syvyyttä, jotta heikommat jaksot voidaan selvittää omalla rahoituksella, eikä ulkopuolista lisärahoitusta tarvita.

Jos yrityksesi päätyy alle 20 % omavaraisuusasteeseen, liittyy liiketoimintaan huomattavasti suurempi riski. Odottamattomat muutokset ovat tämänkaltaiselle yritykselle vaikeampia, sillä se ei välttämättä pysty kuittaamaan niitä omalla pääomallaan. Usein ratkaisuna on yrityslainan hakeminen, mikä puolestaan tarkoittaa yritykselle lisäkuluja.

Kiinnostava lukema myös sijoittajille

Omavaraisuusaste tarjoaa oivan apukeinon yrityksen tilan itsearviointiin, mutta se on myös sijoittajien suosiossa, kun nämä etsivät seuraavaa riskisijoituskohdetta.

Kokemattomampi sijoittaja voi nähdä tuloslaskelman suuret voitot tilikauden ajalta ja vakuuttua sitä kautta yrityksen toiminnasta. Yritys voi tässä tapauksessa ollakin hyvin potentiaalinen menestyjä myös jatkossa, mutta tuloslaskelma ei kerro koko totuutta. Taseen kautta voi nimittäin selvitä, että komeiden voittojen vastapainoksi kyseessä on hyvin velkaantunut yritys.

Sama pätee tietysti myös toisin päin. Tuloslaskelma voi joissain tapauksissa näyttää merkittäviä tappioita ilman, että se vaikuttaa yrityksen toimintakykyyn millään tavalla. Korkealla omavaraisuusasteella toimiva yritys voi jatkaa pitkällä aikavälillä tuottoisaa toimintaansa, eivätkä toimintaympäristön vaihtelut hetkauta sitä juurikaan. Tällöin kyseessä on huomattavasti pienemmän riskiluokan sijoitus.

Omavaraisuusaste ja yrityslaina

Sijoittajien ohella myös rahoitusyhtiöt ja pankit kiinnittävät usein huomiota omavaraisuusasteeseen. Tämän lukeman perusteella voidaan tehdä merkittäviäkin päätöksiä sen suhteen, myönnetäänkö yritykselle ylipäätään lainaa vai ei. Näin toimitaan erityisesti pankeissa, joissa heikko omavaraisuusaste johtaa kielteiseen lainapäätökseen todella herkästi.

Rahoitusyhtiöiden kautta myönnettävät lainat ovat nekin omavaraisuusasteen vaikutuksen alaisena. Lainaa myönnetään näiden yhtiöiden kautta heikommankin omavaraisuusasteen yrityksille, mutta lainaehtoja viilataan vastaamaan omavaraisuustilannetta. Toisin sanoen joudut siis maksamaan lainastasi korkeampaa korkoa ja maksamaan sen takaisin tiukemmin ehdoin, mikäli yrityksesi omavaraisuusaste on matala.

Kun teet yrityslainahakemuksesi Yrityslaina -palvelun kautta, selvittävät analyytikkomme tämänkaltaiset asiat sinun puolestasi. Meillä on kumppaneinamme kymmeniä rahoituslaitoksia, joista löytyy monia erilaisia riskiprofiileita. Kilpailuta lainat meidän kauttamme, niin näet nopeasti ja ilmaiseksi, millaisen yrityslainan oma firmasi voisi saada.

Yrityksen ikä vaikuttaa konkurssiriskiin

Omavaraisuusasteeseen pätevät samat sanat kuin moneen muuhunkin talousalan tunnuslukuun: yksisilmäisesti tähän lukemaan ei kannata tuijottaa. Myös monet muut tekijät vaikuttavat siihen, minkälaista tulevaisuutta yritykselle voi povata.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä on yrityksen ikä. Matala omavaraisuusaste toimii melko luotettavana indikaattorina sen suhteen, kuinka suurella todennäköisyydellä yrityksen voidaan ennustaa päätyvän konkurssiin. Jos kyseessä on uusi yritys, ei tämä indikaattori kuitenkaan päde läheskään yhtä vahvasti. Monella uudella yrityksellä kun on taustallaan harkittua velkaa, joka on otettu huomioon yrityksen toimintaa suunniteltaessa.

Uusien yritysten kohdalla analyytikkojen on annettava enemmän painoarvoa myös kannattavuudelle. Matalan omavaraisuusasteen sijaan todellinen riskitekijä voi olla vasta negatiivinen omavaraisuusaste. Se ennustaa yritykselle ongelmia riippumatta siitä, kuinka pitkään yritys on ollut toiminnassa.

Yhden vuoden omavaraisuusaste ei kerro koko totuutta

Omavaraisuusastetta analysoidessa on kiinnitettävä huomiota myös siihen, antaako taseesta laskettu omavaraisuusaste oikean kuvan yrityksen tilanteesta.

Erityisen kriittisesti on suhtauduttava omavaraisuuasteeseen, joka on laskettu vain yhden vuoden tilinpäätöksen perusteella. Tässä tapauksessa kyseessä on todellisuudessa yhden päivän tilanne. Jos yrityksellä on tilinpäätöstä tehtäessä niin sanotusti epänormaali tilanne, kuvaa omavaraisuusasteprosentti ainoastaan tätä tilannetta.

Jos se on mahdollista, kannattaa omavaraisuusasteen kohdalla tarkastella mediaania tai keskiarvoista prosenttia useampien vuosien ajalta. Näin mahdollisesti tasetilanteeseen vaikuttavat muuttujat saadaan minimoitua, ja yrityksen vakavaraisuuden todellinen tila tulee paremmin esiin.

Omavaraisuusaste - näin lasket sen

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.