Skip to main content

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde - ohjeet laskemiseen

Quick ratio eli maksuvalmiussuhde - ohjeet laskemiseen

Maksuvalmiussuhteesta käytetään usein englanninkielistä nimeä ”quick ratio”. Kansankielellä se on myös saanut nimen happotesti, joka kuvastaa hyvin tämän mittarin merkitystä. Maksuvalmiussuhde-tunnusluku nimittäin kertoo, millaiset mahdollisuudet yrityksellä on hoitaa lyhytaikaiset velkansa käyttämällä pelkästään omaa rahoitusomaisuuttaan.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Tässä artikkelissa otamme tarkemman katsauksen maksuvalmiussuhteeseen ja selvitämme, miten sinä voit parantaa oman yrityksesi maksuvalmiutta. Annamme myös ohjeet quick ration nopeaan laskemiseen selkeän kaavan avulla.

Mitä tarkoittaa maksuvalmiussuhde?

Maksuvalmiussuhde on yksi niistä mittareista, joita käytetään yleisesti selvittämään, missä tilassa yritys on lyhytaikaisten velkojensa suhteen tilinpäätöspäivänä. Hyvällä maksuvalmiussuhteella tarkoitetaan siis sitä, että yrityksen kassa ja rahoituspuskurit ovat riittävällä tasolla selvittämään mahdolliset velat.

Joistakin muista tunnusluvuista poiketen maksuvalmiussuhde ei huomioi kaikkea yrityksen omaisuutta. Esimerkiksi tuotteiden arvo ei kuulu maksuvalmiussuhteeseen lainkaan, mikä voi vaikuttaa lukemaan joidenkin yritysten kohdalla merkittävästi.

Sama koskee myös yrityksen varastoarvoa eli vaihto-omaisuutta, joka voi muodostaa suuren osan yrityksen arvosta. Quick ratio -laskelmissa vaihto-omaisuus jätetään kuitenkin huomiotta sen arvon vaihtelun vuoksi. Varastoarvon todellinen arvo ei ole vakio, vaan se voi heilahdella paljon lyhyessäkin ajassa, mikä tekee sen arvioinnista maksuvalmiussuhteen osalta hankalaa.

Miten quick ratio lasketaan?

Quick ration voi nimensä mukaisesti laskea nopeasti. Laskutoimitus ei vaadi sen kummempaa matemaattisesta osaamista. Saat yrityksesi quick ration helposti selvillä, kun vain käytät alla olevaa kaavaa:

Quick ratio = rahoitusomaisuus / (lyhytaikaisten velkojen summa - lyhytaikaisten saatujen ennakkojen summa)

Tässä tapauksessa rahoitusomaisuudella tarkoitetaan vain tiettyä omaisuutta, joka ei siis sisällä yllä mainittuja omaisuuseriä. Quick ratioa laskettaessa mukaan otetaan seuraavat omaisuuden osat: arvopaperit, lyhytaikaiset saatavat, pankkisaamiset sekä yrityksen rahat.

Miten maksuvalmiussuhdetta tulkitaan?

Quick ratio -laskutoimituksen tuloksen olisi hyvä olla vähintäänkin 1.00. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki yrityksesi lyhytaikaiset velat voidaan tarpeen mukaan kattaa yrityksesi rahoitusomaisuuden avulla. Mikä tahansa tätä pienempi arvo on mekrki siitä, että lyhytaikainen velkataakka on rahoitusomaisuutta suurempi.

Maksuvalmiussuhdetta arvioidaan perinteisesti näin:

Yli 1.50 – Erinomainen
Yli 1.00 – Hyvä
Yli 0.50 – Tyydyttävä
Alle 0.30 – Heikko

Kuten aina yritysmittareiden kohdalla, ei näitä arvoja kannata tuijottaa kuin piru raamattua. Myös yrityksen omavaraisuusasteella ja nettovelkaantumisasteella on oma merkityksensä. Ne vaikuttavat omalta osaltaan myös siihen, voiko yritys tarvittaessa kattaa lyhytaikaista velkaa lainarahalla.

Myös yrityksen toimialalla on paljon painoarvoa. Kuten yllä mainitsimme, ei vaihto-omaisuutta lasketa mukaan maksuvalmiussuhdetta laskettaessa lainkaan. Mikäli huomattava osuus yrityksesi arvosta on nimenomaan varastoarvoa, voi maksuvalmiussuhde näyttää pahemmalta kuin onkaan. On myös varastoiduista tuotteista kiinni, pystytäänkö niitä tarpeen vaatiessa realisoimaan pääomaksi nopeasti vai ei.

Mitä eroa on quick ratiolla ja current ratiolla?

Monesti quick ration yhteydessä puhutaan myös niin sanotusta current ratiosta. Yrittäjän on hyvä tietää näiden kahden termin ero, sillä ne määrittävät samaa asiaa hieman erilaisella laskukaavalla.

Current ration laskeminen onnistuu näin:

Current ratio = Lyhytaikaiset velat / (rahoitusomaisuus + vaihto-omaisuus)

Current ration ideana on antaa analyytikolle parempi kuva yrityksen maksukyvystä pidemmällä ajanjaksolla. Tavallisesti puhutaan noin vuoden jaksosta. Current ratio -mittarin tulisi osoittaa hieman quick ratiota suurempaa arvoa. Yleisesti ottaen 2.00 ja sitä suuremmat lukemat kertovat hyvää yrityksen pidemmän ajan maksukyvystä.

Quick ratio soveltuu parhaiten toimialan sisäiseen yritysvertailuun

Quick ratio on mainio työkalu yrityksen maksuvalmiutta analysoitaessa ja yritysvertailussa, mutta sen rajoitukset on muistettava ottaa huomioon.Pääasiallisesti quick ration kautta voi vertailla vain samalla tai hyvin samankaltaisella alalla toimivia yrityksiä. Ei esimerkiksi ole juurikaan järkeä vertailla markkinointialan yritystä ja kaupan alan yritystä, sillä niiden toimialat eivät juurikaan vastaa toisiaan.

Tämä johtuu jo mainitusta syystä, että vaihto-omaisuutta ei lasketa quick ratioon mukaan lainkaan. Näin ollen kaupan alan yritykset kärsivät quick ratio -kaavaa käytettäessä huomattavasti, kun niitä verrataan yrityksiin, joilla ei ole rahanarvoista varastotavaraa lainkaan. Keskittämällä yritysvertailun saman alan sisään quick ration avulla voi kuitenkin saada erinomaisen kuvan siitä, millaisella tolalla yrityksen toiminta on sen kilpailijoihin verrattuna.

Maksuvalmiussuhde ja yrityslaina

Jos yrityksen pääomarakenne on kunnossa, tarkoittaa se sitä, että yritys pystyy tarpeen mukaan paikkaamaan rahoitusvajetta yrityslainalla. Korkealla omavaraisuusasteella operoiva yritys ei siis välttämättä tarvitse erinomaista tai edes hyvää maksuvalmiussuhdetta.

Yrityslaina -palvelun kautta tämänkaltainen yritys löytää rahoitusratkaisun silloin, jos lyhytaikaisten velkojen maksaminen tulee oikeasti ajankohtaiseksi. Toisin sanoen sillä on käytössään vielä ylimääräinen puskuri omien rahavarojensa lisäksi. Rahoitusyhtiöt myöntävät vakavaraisille yrityksille herkemmin lainaa, ja siksi niiden quick ratio voi olla huomattavasti matalampi ilman, että siitä koituu yritykselle merkittävää riskiä.

Jos tarvitset yritysrahoitusta oman yrityksesi kassavajeen paikkaamiseksi, täytä hakemus sivustollamme. Me kilpailutamme tarjoukset puolestasi, eikä hakemuksen tekeminen sido sinua tai yritystäsi mihinkään.

Näin parannat maksuvalmiussuhdettasi

Maksuvalmiussuhteen heikkeneminen on velkojille ja sijoittajille selkeä merkki siitä, että yritys saattaa ajautua maksuvaikeuksiin. Siksi on erittäin tärkeää pitää yrityksen maksuvalmiussuhde kunnossa. Jopa maksuvalmiuskonkurssin mahdollisuus on nimittäin olemassa, mikäli prosentti laskee hälyttävälle tasolle.

Voit yrittää parantaa maksuvalmiussuhdettasi näitä keinoja käyttäen:

- Muuta vaihto-omaisuutta reaaliomaisuudeksi mahdollisuuksien mukaan
- Ota yrityslainaa parantaaksesi yrityksesi maksukykyä
- Käytä pääomaa tehokkaammin parempien maksuehtojen avulla
- Minimoi firmasi kustannukset
- Lyhennä laskujen maksuaikaa tai hyödynnä myyntisaatavien laskurahoitusta

Tämänkaltaisten toimien avulla voit antaa selkeän signaalin siitä, että yrityksesi maksuvalmius liikkuu oikeaan suuntaan. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että maksuvalmius parantee, kun siirrät reaaliomaisuuden ja tulevien saatavien suhdetta enemmän ensin mainitun suuntaan.

Likviditeetin ja quick ration välinen suhde

Kun puhutaan quick ratiosta, on paikallaan mainita myös likviditeetin käsite. Tämä termi tarkoittaa käytännössä sitä, miten nopeasti yrityksen omaisuus on tarpeen vaatiessa muutettavissa rahaksi.

Täydellistä likviditeettiä edustavat siis ne eurot, jotka ovat jo yrityksen pankkitilillä. Näiden rahojen rahallinen arvo on juuri se, joka tilillä näkyy. Lisäksi ne ovat käytettävissä heti, kun rahaa tarvitaan.

Epätäydellistä likvideettiä edustavat puolestaan vielä realisoimattomat myyntitulot, joita ei voida käyttää, ennen kuin ne ovat oikeasti saapuneet tilille. Samaan kategoriaan menevät monet kiinteistöt, joiden reaaliarvo ei ole selvä, ennen kuin nimet ovat myyntipaperissa. Vielä senkin jälkeen myyntiin voi liittyä monia viivästyksiä, joka vähentää kiinteistöjen likviditeettiä.

Quick ratioon tämä liittyy siinä mielessä, että siihen lasketaan mukaan vain oikeasti selkeän arvon omaavat, likvidit varat. Toisaalta monia epätäydellistä likviditeettiä edustavia tuloja voi realisoida rahoitysyhtiöiden kautta, jotka myöntävät yleensä lainaa niitä vastaan mielellään.

Maksuvalmiussuhde eli quick ratio - tietopaketti ja ohjeet laskemiseen

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Täytä yrityslainahakemus

Vaadittu tieto puuttuu.
Kirjoita y-tunnus ilman väliviivaa, muodossa 12345678.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.
Vaadittu tieto puuttuu.

Hakemus ei sido sinua mihinkään. Kilpailutamme yrityksellesi parhaat yrityslainatarjoukset, joihin voit rauhassa tutustua.